Grundläggande psykoterapiutbildning med KBT-inriktning (Steg 1)

Vår bredaste utbildning ger dig omfattande förståelse för de principer och metoder som används inom kognitiv beteendeterapi. Du utvecklar nya strategier i mötet med andra människor och kan hjälpa både individer och grupper att forma och bibehålla en bättre vardag. Utbildningens bredd och omfattning ger dig en kompetens som är användbar i många branscher.

 • Du får de verktyg och den kompetens du behöver för att bedriva psykoterapeutisk behandling under handledning.
 • För dig som arbetar med människor inom exempelvis vård - skola - företagande - idrott etc. blir din nya förståelse för bemötande och kommunikation en stor tillgång.
 • Ger dig möjligheten att vidareutbilda dig inom den legitimationsgrundade utbildningen i psykoterapi (Steg-2) och bli legitimerad psykoterapeut (mer info följer).

Utbildningens målsättning

Målsättningen med utbildningen är att ge bred och omfattande kunskap i den kognitiva beteendeterapins teoretiska utgångspunkter, analys, kliniska tillämpningsområden, psykoterapeutiska arbetsmetoder och empirisk forskning. Den studerande förväntas efter slutförd utbildning besitta de grundläggande kunskaper och färdigheter som krävs för att under handledning kunna arbeta med KBT både individuellt och i grupp.

Utbildningen är godkänd av Socialstyrelsen att tillgodoräknas inom ramen för läkares specialistutbildning i psykiatri. Slutförd och godkänd utbildning ger behörighet att söka legitimationsgrundande psykoterapeututbildningar med behörighetskrav på grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning kognitiv beteendeterapi (exempelvis steg 2).

Kognitiv beteendeterapi

Kognitiv beteendeterapi (KBT) beskrivs som en strukturerad, mål- och problemorienterad, aktiv och pedagogiskt upplagd. Betoning på empiriskt grundade teorier och behandlingsformer. Man utgår ifrån analysen av individens funktion i sitt sammanhang såväl vid problem i livssituationen som vid olika typer av psykopatologi.

Behandlingsmetoderna innehåller såväl beteendeinriktade som kognitiva inslag och tar ständigt till sig ny empiriskt grundad kunskap. Listan på tillämpningsområden där KBT visat goda behandlingsresultat är många och innehåller: Ångesttillstånd, Depression, Psykos, ASD och ADHD, Ätstörningar, Beroendeproblematik, Stressproblematik, Psykosomatiska problem, Hälsopsykologi m.fl.

Kursupplägg

Den Grundläggande psykoterapiutbildningen (steg 1) ger en bred och mångsidig bas inom KBT, med betoning på evidensbaserade principer och behandlingsmodeller för de vanligast förekommande psykologiska/psykiatriska beteendeproblem vi träffar på. Utbildningen ger kunskaper och färdigheter som krävs för att under handledning kunna bedriva psykoterapi med beteendeterapeutisk (BT) inriktning. Utbildningen är på grundläggande nivå och omfattar en tidsåtgång per termin om ca 40% av en heltid fördelat över fyra terminer, motsvarande 45hp.

Föreläsningar, övningar och seminarier löper över tre terminer, på distans och på plats i Stockholm (två tillfällen per termin). Förutom undervisning förutsätts att tid regelbundet finns avsatt för inläsning av litteratur och handledning och klientarbete.

Handledning

Handledningen omfattar 120 timmar och sker i grupper med max 4 deltagare under termin 2 till 4. Handledningen är viktig för inlärning av såväl problemanalys som behandling och beteendeförändring. Deltagaren ska behandla tre klienter med olika diagnoser och sammanfatta varje klient i en behandlingsrapport som skall godkännas.

Deltagaren ansvarar själv för anskaffande av utbildningsklienter samt för terapirum. För att kunna använda dessa klienter i utbildningen måste de godkännas av handledaren.

Innehåll

Introduktion

Genomgång av utbildningens innehåll och litteratur, presentation av kognitiv beteendeterapi och dess historik och utveckling.

KBT-relaterade teorier

Genomgång av grundläggande teoretiska begrepp, teorier och modeller inom KBT vilket lär deltagaren att förstå och genomföra analyser och behandlingsplanering och få en förståelse för ett beteendeinriktat behandlingsalternativ.

Problemformulering, problemanalys, konceptualisering, diagnostik och psykopatologi

Utbildningsmomenten har tonvikt på analysmetoder inom KBT, problemanalys och funktionell analys samt psykoterapeutiska teorier och metoder inom kognitiv beteendeterapi.

Självkännedom och professionell utveckling (tidigare egenterapi)

Det tidigare egenterapimomentet ersätts numera av en kurs med fokus på självkännedom och professionell utveckling. Denna del ingår ej i vår utbildning. Avsnittet sker i samarbetspartners regi eller i deltagarens egen regi. Vi hjälper deltagarna om det finns några frågetecken.

Psykoterapeutiska teorier och metoder för förändring

Övningsdagar med föreläsningar och praktisk träning i de vanligast förekommande behandlingsmetoderna och analyser.

Forskningsmetodik och vetenskapsteori

Forskning och forskningsmetodik i allmänhet och forskning relaterad till KBT. Förmågan att bedöma forskning på området är en viktig faktor för att kunna ta ställning till forskningsrön och tillägna sig kunskaper från evidensbaserad forskning.

Psykofarmakologi och psykoterapi

Kunskap om psykofarmaka och i relation till psykoterapeutisk behandling.

Problemområden och metoder som ingår

Depression, Panikångest, Specifik fobi, Social fobi, OCD / Tvångssyndrom, Hälsoångest, Generaliserat ångestsyndrom, Smärta, Stress, Sömn, PTSD, ASD / ADHD, Ätstörningar, Missbruk, Psykos, Samtalsmetodik, Mindfulness, ACT.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

 • Ansökande har avlagt en högskoleförberedande examen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.
 • Ansökande har avlagt en yrkesexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå samt har lägst betyget E i de kurser i svenska eller svenska som andraspråk och engelska som krävs för en högskoleförberedande examen i gymnasieskolan.
 • Ansökande har genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.
 • Ansökande har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i någon av föregående punkter.

 

Särskild behörighet har den som arbetar inom ett människovårdande yrke/arbete och som under utbildningstiden har arbetsuppgifter med inslag av psykoterapeutiskt arbete som kan utgöra underlag för meningsfull handledning.

Urval

Utbildningens ledning bestämmer urvalet bland behöriga sökande efter följande kriterier:

 • Huruvida den sökande uppfyller utbildningens behörighetskrav eller inte.
 • Den sökandes nuvarande och tidigare yrkeserfarenhet.
 • Inslag av beteendevetenskapliga, psykiatriska och psykoterapeutiska kurser i den sökandes grund- och vidareutbildning.
 • Kunskaper i svenska och engelska.
 • Intervjuer med sökande vid behov.

Omfattning

Utbildningen hålls enligt Högskoleverkets rekommendationer för gamla Steg-1 och motsvarar 45 högskolepoäng. Notera att angivna hp bara syftar till att visa de olika stegens omfattning.

Psykiatrisk diagnostik samt grundläggande beteendeanalys12hp
Psykoterapeutiska teorier och metoder inom KBT, Psykofarmakologi (inklusive psykoterapi under handledning)27hp
Självkännedom och professionell utveckling (tidigare egenterapi, ingår ej)3hp
Vetenskapsteori och metodkunskaper för utvärdering och utveckling3 hp

Litteratur

Litteraturen omfattar runt 4 000 sidor. Notera att delar av litteraturen är på engelska. Studenten ansvarar för att ta till sig studielitteraturen på egen hand. Litteraturlista ges i samband med utbildningens start och finns alltid tillgänglig via utbildningsportalen.

Examination

Examinationer sker terminvis. De betyg som sätts är godkänd eller underkänd. Handledare utgår från särskilda kriterier för att godkänna studenten på det kliniska momentet.

Ledning

Utbildningsansvarig

Elizabeth Ekman – Leg. Psykoterapeut, handledare

Föreläsare

Jan-Eric Jönsson – Leg. Psykoterapeut, universitetsadjunkt

Examinator

Henrik Gustafsson – Docent

Våra handledare är legitimerade psykoterapeuter inom KBT med handledarutbildning, god klinikserfarenhet och handledningserfarenhet. Utbildningens lärare och föreläsare har KBT-inriktning och är aktiva och uppdaterade med klinisk erfarenhet, utbildningens teoretiska metoder och deras respektive specialistområden.

Utbildningskostnad

Pris: 28 750kr (ink. moms) per termin
Totalkostnad fyra terminer: 115 000kr (ink. moms)

I kostnaden ingår utbildning via KBT-utbildarnas utbildningsportal i form av videoföreläsningar, textmaterial, övningar och quiz. Handledning och övningsdagar med föreläsningar i Stockholm (Inkl. fika). Kurslitteratur, resa och boende vid övningsdagar ingår ej i utbildningskostnaden.

Terminsavgift ex. moms: 23 000kr
Totalkostnad fyra terminer ex. moms: 92 000kr

Nästa kursstart:

2020-09-07

Pris:

28 750kr / termin
(ink moms)

Studieform:

Halvdistans
(6st. övningsdagar)

Omfattning:

4 terminer

GÅ TILL ANSÖKAN
Nästa kursstart:

2020-09-07

Pris:

28 750kr / termin
(ink moms)

Studieform:

Halvdistans
(6st. övningsdagar)

Omfattning:

4 terminer

GÅ TILL ANSÖKAN

Delbetala din utbildning

I samarbete med Human Finans erbjuder vi olika alternativ till delbetalning av våra utbildningar. Delbetala räntefritt i upp till 24 månader. Du väljer själv det upplägg som passar dig bäst.

LÄS MER OM DELBETALNING

Gör en intresseanmälan

Elizabeth Ekman

Utbildningsansvarig & Leg. Psykoterapeut (KBT)